ЗАЯВЛЕНИЕ 1      – Изтеглете и попълнете бланката-Заявление за членство

Необходими документи, които да предоставите, при записване на нов член в РФК Пловдив:

  •  Диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Фармация“ и професионална квалификация „магистър-фармацевт“ – всички страници на дипломата и приложението – нотариално заверено копие;
  • Справка актуално състояние на действащите трудови договори“ издадена от НАП, към момента на подаване на заявлението – заверено копие;
  • Справка от НАП за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ (за всеки договор по отделно) – заверено копие;
  • Трудова и/или служебна книжка – заверено копие;
  • Заверен от работодателя препис от трудов договор (за всяка месторабота по отделно) – за лица наети по трудово правоотношение, от който е видно заеманата длъжност, местоработата, мястото на извършване на дейността и продължителността на работното време;
  • Актуална портретна снимка в електронен формат с резолюция 300dpa;
  • Актуално свидетелство за съдимост /оказано за членство в съсловна организация/ – оригинал;

 

 

Банкова сметка РФК Пловдив, по която може да превеждате своя членски внос.
Име на банка: ОББ АД
IBAN: BG96UBBS88881000256655

ВАЖНО: В полето за основание, пишете УИН номер.